Kinnisvara korrashoid

Korteriühistu juhatuse nõustamine


Nõustame korteriühistu juhatuse liikmeid juhtimis,- ja kinnisvara korrashoiu ning remondialastes küsimustes. Aitame korteriühistul korraldada renoveerimistööde läbiviimist, dokumentide vormistamist ning laenu saamise eesmärgil suhtlust pangaga.

Raamatupidamine


Raamatupidamisteenus sisaldab endas korterelamuga seonduva raamatupidamise korraldamist sh igakuiste kommunaalteenuste arvete esitamist ja saatmist korteriomanikele, kuluarvestuse korraldamist, hankijatele arvete tasumist, ning muude seadusandlusest tulenevate raamatupidamiskohustuste täitmist. Lisaks on korteriomanikul võimalik enda tarbimisandmete sisestamiseks ja nendest ülevaate saamiseks kasutada mugavat iseteeninduskeskkonda.

Kinnisvara haldus


Teie kinnisvara haldab kutsetunnistusega kinnisvarahaldur. Pakume personaalse halduri teenust. Haldur korraldab heakorratööde läbiviimist ja järelvalvet, lahendab korteriomanike jooksvaid küsimusi ja korraldab infoedastust korteriomanikele. Haldab maja dokumentatsiooni ja tegeleb korterelamu igapäevase asjaajamisega. Kogub arvestite näidud ja esitab need lepingulistele hankijatele. Koostab majandustegevuse aastakava ning valmistab ette ja viib läbi korteriühistu üldkoosolekuid.

Sisuliselt on halduri korraldada kõik vajalikud tegevused, mis tagavad Teie kinnisvara majandusliku ja tehnilise säilimise.

Heakorrateenus


Sisekoristus tagab hoone üldkasutatavate- ja tehniliste pindade nõutava korra ja puhtuse. Sisekoristuse alla kuulub hoone sissepääsu alade koristus, trepikodade pesu koos tolmu võtmisega ja välisukse klaaside puhastus ning tolmu võtmine koridori stendidelt, postkastidelt.

Väliterritooriumi hoolduse käigus koristatakse hoone väli territoorium prahist, puhastatakse käiguteed ja parkimisalad. Sügisel koristatakse mahalangenud puulehed. Talvisel ajal puhastatakse lumest kõnniteed, treppide ja uste esised, vajadusel tehakse libedusetõrjet. Kevadel tehakse kliendi soovil territooriumi suurpuhastus, mille käigus puhastatakse teed libeduse tõrje jääkidest ning haljasala väljasulanud prahist. Suvel niidetakse ja trimmerdatakse haljasalad ning tehakse täiendavaid heakorratöid (puude lõikus, peenarde rohimine jne).

Välihoolduse alla kuulub ka lipupäevadel riigilipu heiskamine ja langetamine.

Hooldusteenus


Hooldusteenuste eesmärk on läbi regulaarsete tegevuste tagada hoone osade ja tehnosüsteemide jätkuv toimimine ja kasutus. Selleks teostatakse tehnosüsteemidele seadusandluses ettenähtud regulaarseid hooldustoiminguid, ilma milleta seadmete kasutamine ning hoones elamine ei ole lubatud (näiteks gaasi, elektripaigaldise, lifti, ATS-i, ventilatsiooni hooldus ja veefiltrite ning settekaevude puhastus).